REGULAMIN SKLEPU „LILULAY”


I. Podstawowe pojęcia


Sprzedawca – F.H.U.P. Bonar Marcin  z siedzibą w Krakowie, adres: os. II Pułku Lotniczego 3/148, 31-867 Kraków, NIP:675-135-96-09; REGON:121401449.
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.lilulay.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.


II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.lilulay.com.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sklep oferuje produkty prezentowane na stronie www.lilulay.com w chwili składania zamówienia.
 5. Produkty oferowane przez Sklep www.lilulay.com są nowe, ręcznie wykonane.


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez formularz zamówienia oraz e-mailowo na adres info@lilulay.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem płatności online lub przelewem tradycyjnym – proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00- 16:00).
 5. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  • Telefon - +48 535 151 610
  • E-mail – info@lilulay.com
 7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Nie dotyczy to jednak zamówień, które mają zostać dostarczone poza granicami kraju, w takim przypadku do ceny doliczany jest koszt dostawy.
 8. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.  


IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia na terenie Polski oraz poza granicami kraju odbywa się za pośrednictwem kuriera.
 2. Opłata za wysyłkę na terenie Polski jest bezpłatna.
 3. Opłata za wysyłkę poza granicami kraju jest ustalana indywidualnie, według stawki określonej przez kuriera.
 4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 10 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).


V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • płatności online za pośrednictwem firmy DotPay S.A.
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności należy podać unikatowy dla każdego zamówienia identyfikator.


VI. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji otrzymanego towaru w razie niezgodności towaru z umową. Złożenie reklamacji przez Klienta następuje za pośrednictwem drogi mailowej.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od dnia otrzymania towaru. Po upływie tego czasu prawo reklamacji przedawnia się.
 4. Klient reklamując towar jest zobowiązany wysłać go na adres Sprzedawcy wraz z opisem wady Towaru raz dowodem zakupu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub zwrócić Klientowi należność za Towar na rachunek bankowy wskazany przez Klienta,    w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 7. Reklamacji nie podlega Towar używany niezgodnie z jego przeznaczeniem i z zaleceniami producenta.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Zwrotu Towaru można dokonać tylko w przypadku jeżeli Towar nie był używany.
 5. Zwrotu Towaru można dokonać odsyłając Towar Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi równowartość wpłaconej przez niego kwoty, z wyjątkiem kosztu wysyłki Towaru do Klienta po za granice kraju.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na podany przez Klienta rachunek bankowy.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Zwrotowi Towaru nie podlega Towar wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta.


VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 4. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Sprzedający posiada prawa majątkowe do elementów graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu, kopiowanie i wykorzystywanie ich jest zabronione.ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU „LILULAY”


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:
F.H.U.P. Bonar Marcin
os. II Pułku Lotniczego 11a/5
31-867 Kraków
www.lilulay.com
email: info@lilulay.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………………….…
Data: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………………


(*) Niepotrzebne skreślićProduct successfully added to the product comparison!